ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN REFORAC B. V . WWW.REFORAC.COM

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1        Deze algemene verkoopvoorwaarden (inclusief documenten waarnaar hierin wordt verwezen en eventuele andere bijzondere voorwaarden die door ons schriftelijk zijn bevestigd, tezamen de “Voorwaarden“) zijn van toepassing op alle relaties tussen Reforac B.V., gevestigd te H.W. Mesdaglaan 7, 2102 BB Heemstede, Nederland (Kamer van Koophandel reg.nr. 63191814) (de “Verkoper“) en de klant (de “Klant“). Leest u deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling bij ons plaatst.

 1. OFFERTES EN BESTELLINGEN

2.1        Verkoper          biedt op haar website verschillende producten aan, zoals kleefstoffen, afdichtmiddelen en tapes (de “Producten”). Elke bestelling van Producten die door de Klant wordt geplaatst en door de Verkoper wordt aanvaard, vormt samen met de Voorwaarden en het Privacybeleid de overeenkomst tussen de partijen (de “Overeenkomst“).

2.2        Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en zodra de bestelling van Klant schriftelijk door Verkoper is bevestigd, dan wel de bestelling door Verkoper is uitgevoerd. Verkoper is niet verplicht bestellingen te aanvaarden en kan bestellingen naar eigen inzicht afwijzen.

2.3        Indien de Producten niet langer beschikbaar zijn, zelfs nadat de bestelling is bevestigd, zal de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte brengen en kan de Klant ofwel een ander Product bestellen ofwel de bestelling annuleren. Eventueel reeds voor de bestelling betaalde bedragen zullen worden terugbetaald conform deze Voorwaarden.

 1. PRIJZEN EN BETALING

3.1        Alle prijzen vermeld op de website van Verkoper zijn in Euro’s en exclusief BTW. Indien de prijzen inclusief BTW zijn, wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.

3.2        Betaling dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling. Alle houders van credit- en debetkaarten zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie door de uitgever van de kaart. Indien de uitgever weigert de betaling toe te staan, kan de Verkoper een bestelling weigeren. Indien de Klant een consument is, kan de Klant ervoor kiezen om het volledige bedrag of het resterende bedrag te betalen bij levering van het Product.

3.3        Bij te late betaling is de Klant de toepasselijke wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de in de eerste aanmaning genoemde vervaldag. Bovendien kan Verkoper aan Klant redelijke kosten in rekening brengen gemaakt teneinde betaling te verkrijgen, van ten minste 15% van het door Klant verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 150,-.

3.4        Alleen de Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen, heffingen en rechten, en alle andere vergoedingen van overheidswege in verband met de Producten zoals door hem besteld. De Klant zal op eigen kosten alle toestemmingen en vergunningen verkrijgen die nodig zijn voor het importeren, opslaan en/of gebruiken (op welke wijze dan ook) van de Producten in het voor hem relevante land en voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de behandeling en het gebruik van de Producten door de Klant.

 1. LEVERING EN RISICO

4.1        De Producten zullen worden geleverd op het door de Klant in de bestelling aangegeven adres. De Producten worden geacht te zijn afgeleverd wanneer zij door of namens de Klant op het afleveradres zijn aanvaard. Indien de Klant de Producten bij aflevering niet aanvaardt, zal de Verkoper contact opnemen met de Klant voor verdere instructies en kan hij de Klant opslagkosten en eventuele verdere leverings- en/of transportkosten in rekening brengen.

4.2        Het lossen van de Producten geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Klant en Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten als gevolg van het lossen, zelfs indien werknemers van Verkoper verzocht worden te helpen bij het lossen.

4.3        Verkoper blijft eigenaar van de Producten totdat Klant de vereiste volledige betaling heeft verricht. Na levering, maar voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Klant verantwoordelijk voor het veilig en onbeschadigd bewaren van de Producten. Indien Klant de betaling niet tijdig en/of volledig heeft voldaan, kan Verkoper de Producten te allen tijde terugvorderen en ophalen, waartoe Klant alle medewerking zal verlenen (waaronder toegang tot de bedrijfslocatie van Klant). Indien Verkoper de Producten op grond van dit beding terugvordert, is de Overeenkomst ontbonden. Dit beperkt niet het recht van Verkoper om schade en rente te vorderen. Indien de Klant de Producten heeft betaald voordat deze zijn afgeleverd, houdt de Verkoper de Producten voor de Klant totdat deze zijn afgeleverd. De eigendom van de Producten gaat over op de Klant zodra de volledige betaling door Verkoper is ontvangen.

4.4        De Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de leveringstermijnen/data zoals bepaald. Dergelijke tijden en data zijn echter slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die Klant kan lijden door te late levering.

4.5        Een door of namens de Klant ondertekende afleveringsbon vormt een prima facie bewijs dat de Producten aan de Klant zijn afgeleverd en door de Klant in goede staat zijn ontvangen.

 

 1. GEBREKEN EN RECHTSMIDDELEN

5.1        Klant dient de Producten bij aflevering onmiddellijk op gebreken te controleren en Verkoper binnen zeven (7) dagen na aflevering op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de Producten. Bij gebreke van kennisgeving worden de Producten geacht in alle opzichten volledig en zonder gebreken te zijn, en is Verkoper in geen geval aansprakelijk voor gebreken, tekorten in de levering of het niet voldoen van de Producten aan de specificaties van de Klant.

5.2        Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken aan de Producten die het gevolg zijn van een van de volgende handelingen door of namens Klant: gebruik voor een ander dan het beoogde doel, onjuist of oneigenlijk gebruik, onzorgvuldige behandeling, gebruik van ongeschikte hulpmaterialen, niet-naleving van instructies, en wijziging van de Producten zonder voorafgaande toestemming van Verkoper.

5.3        Indien de Producten gebrekkig zijn en dit aan Verkoper kan worden toegerekend, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot vervanging van deze Producten na terugontvangst van de gebrekkige Producten. De Klant zal de defecte Producten aan de Verkoper retourneren volgens de instructies van de Verkoper en op kosten van de Verkoper.

5.4        In geval van niet-levering is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot levering van de ontbrekende hoeveelheid zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Indien de overeengekomen hoeveelheid niet beschikbaar zal zijn, kan de Verkoper het ontbrekende gedeelte van de bestelling annuleren onder terugbetaling van het overeenkomstige bedrag aan de Klant.

5.5        De Klant stemt ermee in dat de rechtsmiddelen vermeld in dit artikel 5 (“Gebreken en Rechtsmiddelen”) de enige rechtsmiddelen zijn die de Klant heeft met betrekking tot gebrekkige Producten of te late leveringen.

 1. GARANTIES

6.1        Verkoper beoogt de Producten en de details daarvan (zoals maat, gewicht, hoeveelheid en inhoud) zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar kan niet garanderen dat de afbeeldingen van de Producten een nauwkeurige weergave zijn van de werkelijke Producten. Klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke door Verkoper verstrekte informatie.

6.2        Verkoper geeft geen garanties of waarborgen en doet geen uitspraken, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot eigendom, rechten van derden en geschiktheid van de Producten voor een bepaald doel.

6.3        Klant erkent dat de Verkoper op geen enkele wijze gebonden is door enige mondelinge verklaring, vertegenwoordiging, garantie, belofte, toezegging, aansporing of anderszins die op enig moment gedaan zou kunnen zijn door enige verkoper, werknemer, vertegenwoordiger of enige persoon die voor of namens de Verkoper handelt of beweert te handelen, hetzij nalatig of anderszins.

 

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

7.1        De aansprakelijkheid van Verkoper voor enige schade die Klant op grond van de Overeenkomst lijdt, is beperkt tot de rechtsmiddelen die in deze Voorwaarden aan Klant worden geboden. Iedere andere aansprakelijkheid van Verkoper is uitgesloten, tenzij de schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van Verkoper. Indien de Klant een consument is, is de aansprakelijkheid van de Verkoper uitgesloten/beperkt voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

 1. ANNULERING EN RETOURZENDINGEN

8.1        De Verkoper kan een bestelling annuleren na schriftelijke kennisgeving aan de Klant. In dat geval zal de Verkoper de door de Klant voor de geannuleerde bestelling gedane betaling terugbetalen.

8.2        De klant mag een bestelling niet wijzigen of annuleren, tenzij (i) volgens artikel 8.3, (ii) de verkoper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, of (iii) wegens overmacht volgens artikel 11 (“Overmacht”).

8.3        Uitsluitend indien de Klant een consument is, kan de Klant een online bestelling annuleren binnen 14 (veertien) dagen nadat de Klant het Product heeft ontvangen. Het Product dient voor rekening en risico van de Klant aan de Verkoper te worden geretourneerd en dient in de originele verpakking en staat te verkeren, met alle bijbehorende materialen inbegrepen.

De Klant erkent dat zijn recht op annulering vervalt zodra de Klant de Producten gebruikt of (de verzegeling van) de verpakking heeft verbroken, zelfs als dit binnen de annuleringstermijn van 14 dagen is. De consument-Klant kan de bestelling als volgt annuleren, en wel door het ordernummer, naam, adres en annuleringsverzoek door te geven via:

 1. telefoon op +31 (0)20 – 211 7187 of e-mail op info@reforac.com,
 2. per gewone post aan Reforac B.V., Cruquiuszoom 29, 2142 EW Cruquius, Nederland, of
 3. het annuleringsformulier dat op onze website staat.
  • Na ontvangst van de annulering van de bestelling, en zonder dat de Producten worden geruild voor een ander Product, zal Leverancier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de annulering, de aankoopprijs en de oorspronkelijke leveringskosten (indien van toepassing) aan de consument-Klant terugbetalen. In geval van omruiling zal de aankoopprijs van het omgeruilde Product worden verrekend met de aankoopprijs van het geretourneerde Product. Afhankelijk van het bedrag kan van de Klant een aanvullende betaling voor het omgeruilde Product worden verlangd.
  • De consument-Klant kan zijn bestelling van Producten die niet geprefabriceerd zijn en die volgens specifieke instructies van de Klant zijn gemaakt, niet annuleren.
 1. BEËINDIGING

9.1        Elk der partijen kan de Overeenkomst beëindigen (waaronder ontbinden) indien:

 1. de wederpartij surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, dan wel een van beide aan hem is verleend, of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is op een consument-Klant;
 2. de andere partij een van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt en deze tekortkoming niet binnen 14 (veertien) dagen nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld, heeft hersteld, mits de tekortkoming kan worden hersteld;
 3. de andere partij wordt ontbonden, wordt geliquideerd of anderszins haar activiteiten gedurende ten minste 6 maanden staakt.
 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1      REFORAC is een geregistreerd merk en handelsnaam van Verkoper. Verkoper bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, ontwerpen, beschrijvingen, gebruiksaanwijzingen, monsters, inhoud van de website, en andere materialen die door Verkoper in het kader van de Overeenkomst worden verstrekt.

10.2      De       Overeenkomst houdt geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de Klant of verleent de Klant anderszins geen intellectuele eigendomsrechten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. OVERMACHT

11.1      Indien en voor zover de nakoming door een partij van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd of vertraagd door omstandigheden waarover die partij redelijkerwijs geen controle heeft, zal die partij niet aansprakelijk zijn. De partij die de overmacht ondervindt, dient de andere partij onverwijld in kennis te stellen van de oorzaak van de belemmering of vertraging. Indien ten gevolge van dergelijke vertragingen de door de getroffen partij geplande uitvoering van de Overeenkomst meer dan zestig (60) dagen vertraging oploopt of zal oplopen, kan de andere partij de Overeenkomst beëindigen.

 1. PRIVACY

12.1      Voor zover Verkoper persoonsgegevens van Klant zal verwerken, zal dit gebeuren in overeenstemming met het Privacybeleid van Verkoper en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klant bevestigt dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

 1. ALGEMEEN

13.1      De Verkoper kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling gaat de Klant ermee akkoord dat de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing is op de bestelling. Het is de plicht van de Klant om regelmatig de website van de Verkoper te raadplegen voor de meest actuele versie van de Voorwaarden.

13.2      Indien een partij nalaat een bepaling van de Overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat zij afstand doet van enig recht uit hoofde van de Overeenkomst. Een verklaring van afstand dient altijd uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden.

13.3      Elke afwijking van de Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en ondertekend worden door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen.

13.4      Indien enig deel van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dat deel worden vervangen door een geldige bepaling. Dit zal geen invloed hebben op de andere bepalingen van de Overeenkomst, die volledig van kracht zullen blijven.

13.5      Verwijzingen naar schriftelijk omvatten ook e-mail, tenzij anders vermeld.

13.6      Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

13.7      Klant mag geen van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen aan een andere partij/persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, die niet op onredelijke wijze zal worden onthouden. Verkoper kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen aan een derde partij, waarvoor Klant hierbij bij voorbaat toestemming verleent.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

14.1 Op deze    Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag van 11 april 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2      Indien Klant gevestigd is in de EU, zullen alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. Indien Klant een consument is die het geschil aan een andere bevoegde Nederlandse rechter wenst voor te leggen, dient hij Verkoper daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen één (1) maand nadat Verkoper aan Klant consument heeft meegedeeld dat hij een beroep wenst te doen op dit lid 2, bij gebreke van welke kennisgeving van Klant de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland bij uitsluiting bevoegd is.

14.3      Indien de Klant gevestigd is buiten de EU (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk), zullen alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan en definitief worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit een enkele arbiter. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De te gebruiken taal in de arbitrageprocedure is het Engels. Het geschil zal worden beslist overeenkomstig Nederlands recht. Samenvoeging van het arbitraal geding met andere in Nederland aanhangige arbitrale gedingen, zoals voorzien in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitgesloten. Deze clausule beperkt niet het recht van Verkoper om in enig ander rechtsgebied een procedure tegen Klant te starten, noch belet zij Verkoper om een voorlopige voorziening te vragen in een kort geding voor enige bevoegde rechter.

Wij leveren aan de professionals en deze webshop is voor bedrijven bedoeld. Mocht er iets zijn, bel of mail ons dan via het contactformulier en wij zullen zo goed mogelijk, naar redelijkheid en billijkheid proberen te helpen om een oplossing te vinden.